Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Ελλάδα

Η πρωτοβουλία Go-Lab προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους ηγέτες των σχολείων μια σειρά από μαθήματα που θα βοηθήσουν στην εισαγωγή της Μάθησης με Διερεύνηση με το Go-Lab στην τάξη. Υπουργεία Παιδείας, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται επίσης να κρατήσουν σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς τους!

 

Βασικό σεμινάριο (4 ώρες)

ε αυτό το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν με αλληλεπιδραστικό και παιγνιώδη τρόπο τις βασικές αρχές της μάθησης με διερεύνηση και πώς το Go-Lab μπορεί να βοηθήσει στην εισαγωγή μάθησης με διερεύνηση στην τάξη. Αυτό το σεμινάριο είναι κατάλληλο για μεγάλες ομάδες εκπαιδευτικών που θα ήθελαν να έχουν μια πρώτη και βασική σύνοψη των αρχών της μάθησης με διερεύνηση και των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη διαδικασία διερώτησης.

Σεμινάριο για προχωρημένους 1 (4 ώρες)

Σε αυτό το σεμινάριο, γίνεται εμβάθυνση στις διεργασίες διερεύνησης και εντοπίζονται χαρακτηριστικά προβλήματα των μαθητών. Παρουσιάζονται επίσης επιστημονικά στοιχεία για τη διερευνητική μάθηση. Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν το πρώτο και βασικό ψηφιακό μάθημα ή μαθησιακό χώρο διερεύνησης (ILS), στο οικοσύστημα Go-Lab. Αυτό γίνεται σε ζεύγη ή σε μεγαλύτερες ομάδες εκπαιδευτικών που θα πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα ILS.

Σεμινάριο για προχωρημένους 2 (4 ώρες)

Στο δεύτερο μέρος της σειράς σεμιναρίων για προχωρημένους, θα συζητηθούν και θα εφαρμοστούν προηγμένα σχεδιαστικά στοιχεία μαθημάτων (ILSs). Τα θέματα του σεμιναρίου περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός ILS βασισμένου σε αρχές της θεωρίας του γνωστικού φορτίου, τη χρήση των εφαρμογών ανάλυσης μάθησης (Learning Analytics) για εκπαιδευτικούς και μαθητές και πώς η μάθηση με διερεύνηση και η αναστροφή της τάξης (flipped classroom) μπορούν να πραγματοποιηθούν με το Go-Lab. Θα δοθεί επίσης ανατροφοδότηση για τα αρχικά ILSs των συμμετεχόντων.

Ειδικό σεμινάριο

εξατομικευμένο σεμινάριο. Αυτό μπορεί να είναι μια προσαρμογή ενός υφιστάμενου σεμιναρίου ή ενός νέου σεμιναρίου. Όλα τα σεμινάρια γίνονται με αλληλεπιδραστικό τρόπο από εκπαιδευτές που έχουν σταθερό υπόβαθρο στη μάθηση με διερώτηση και γνωρίζουν σε βάθος το οικοσύστημα Go-Lab. Τα θέματα σε κάθε σεμινάριο σχετίζονται με τα τρέχοντα επιστημονικά ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας. Τα σεμινάρια μπορούν προσφέρονται στα αγγλικά ή στην τοπική σας γλώσσα.

Πληροφορίες και κρατήσεις

Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών Go-Lab παρέχεται σε πολλές γλώσσες και είναι διαθέσιμη σε διάφορες χώρες. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και της κράτησης!

 

Αποποίηση: Το Go-Lab είναι δωρεάν και θα παραμείνει δωρεάν. Το εισόδημα που παράγεται μέσω δραστηριοτήτων πριμοδότησης προορίζεται αποκλειστικά για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος Go-Lab για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεών σας.